Shopping Cart
/

User Manual DKXH004

คมอการใชงาน วิธีบ ารุงรักษาและข้อควรระวัง

ค าแนะน าการใช้งาน

 

1. ตรวจสอบวาลกบดของตวตงเวลาบนเตาอบไฟฟาอยทตาแหนง "ปด"

2.กอนการใชงานเตาอบไฟฟาใหม ใหตรวจสอบอปกรณเสรมทงหมดในเตาอบไฟฟาอยางละเอยด

หยบอปกรณเสรมทงหมดออกและลางอปกรณเสรมดวยนาสะอาด

  1. เช็ดอุปกรณ์เสริมให้แห้งสนิท น าอาหารใสเขาไปในเตาอบไฟฟาและเสยบปลก พรอมใชงาน

เตาอบไฟฟ้า

  1. กอนการใชงานเตาอบไฟฟาครงแรก ใหตงตวควบคมอณหภมไวทคาสงสด อนเตา 15 นาทเพอ

ขจดนามนทคางอยในเตาอบไฟฟาออกอาจเห็นมีควันออกมา ซงถอวาเปนเรองปกต

6.ตรวจสอบแรงดนไฟฟาทระบไวบนตารางขอมลสเปคของเตาอบไฟฟาวาตรงกนกบแรงดนไฟฟา

ในครัวเรือน

  1. หากเตาอบไฟฟ้าช ารุดเสียหาย ตองซอมแซมโดยชางทมความเชยวชาญเทานน เพอปองกน

อนตรายทอาจเกดขน

  1. พนผวดานนอกของเตาอบไฟฟาททางานอยมความรอนทสงจด หามสมผสพนผวทรอนจด

โปรดใช้ด้ามจับหรือลูกบิด

* หมายเหตเพมเติม เด็กควรไดรบการควบคมดแลเพอใหแนใจวาจะไมเลนเครองใชไฟฟาขอควรระวงเกยวกบการใชงาน

⚫ หามสมผสพนผวดานนอกเมอเตาอบไฟฟากาลงทางานอยหรอเพงทางานเสรจเนื่องจากมีความร้อนสูงจัด

⚫ ห้ามใส่สายไฟ ปลก หรือส่วนอื่น ๆ ของเตาอบไฟฟาลงในนาหรอของเหลวชนดอน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิง

ไหม้หรืออันตราย

⚫ หามแขวนสายไฟทขอบตหรอสมผสกบพนผวทรอนจัด

⚫ ตรวจสอบเตาอบไฟฟ้า สายไฟ และปลกบอย ๆ หากพบรอยช ารุด ต้องหยุดใช้งาน

⚫ ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับพร้อมเตาอบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บจากการใช้

งานที่ไม่เหมาะสม

⚫ ห้ามใช้เตาอบไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น จดวางไวใกลกบเตานามนกาดเตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ

และเก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ

⚫ ระหว่างการใช้งาน ต้องวางให้ห่างจากผนัง ตู้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ด้านละอย่างน้อย 10 ซม.

⚫ ให้ดงปลกออกจากเตารบเมอไมตองใชงานหรอกอนทาความสะอาด หากต้องการเคลื่อนย้ายหรือท าความสะอาด

ผลตภณฑน ให้รอจนกว่าเตาอบเย็นลงจึงสามารถด าเนินการได้

⚫ ห้ามใช้แผ่นโลหะปิดทับถาดรองเศษอาหารหรือส่วนอื่น ๆ ของเตาอบไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากความ

ร้อนที่สูงจัด

⚫ สามารถอบอาหารชนเลก ๆ ไดเทานน ห้ามน าอาหารชนใหญหรอวตถทเปนโลหะใส่ในเตาอบไฟฟ้า เพื่อป้องกัน

การเกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายอื่น ๆ

⚫ เมื่อเตาอบไฟฟ้าท างานอยู่ ต้องเคลื่อนย้ายถาดอบอาหารหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกัน

การเกดบาดแผลจากนามนหรอของเหลวทรอนจด

⚫ หากเตาอบไฟฟ้าสัมผัสกับวัตถุไวไฟหรือถูกคลุมด้วยวัตถุไวไฟ (เช่น ผ้าม่าน สงทอและวัตถุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง

กัน) ในขณะที่ท างานอยู่อาจกอใหเกดเพลงไหมได⚫ หามนาสงของทมจดวาบไฟตาและจดหลอมเหลวตาใสในเตาอบไฟฟา เช่น กระดาษ การ์ด พลาสติกผ้าฯลฯ

⚫ เมื่อต้องการปิ ดเตาอบไฟฟ้า ให้หมุนลูกบดของตวตงเวลาไปที่ต าแหน่งเลข"0" กอน แลวดงปลกออกจากเตารบ

⚫ เมอจะใสหรอเคลอนยายสงของในเตาอบไฟฟา ให้ด าเนินการด้วยเครื่องมือถอดแกนย่าง

⚫ จัดวางเตาอบไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง

⚫ เมื่อประตูกระจกเปิ ดออกอย่างเต็มที่หามวางสงของใด ๆ ไว้บนประตูกระจก

⚫ ใช้เตาอบไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการบาดเจ็บจากขอบคมที่อาจมีอยู่บนเตาอบ

⚫ ผลตภณฑนไมสามารถทางานดวยตวตงเวลาตอพวงหรอระบบควบคมระยะไกลแบบอสระได

⚫ ห้ามกองอาหารไว้บนจุดใดจุดหนึ่งของตะแกรงและถาดอบอาหาร ต้องวางให้กระจายออกจากกัน โดยนาหนกไม

เกิน 3.5 กก.

⚫ หากพนผวของขดลวดใหความรอนแตก ต้องตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

⚫ ผลตภณฑนไมเหมาะสาหรบผทมความบกพรองทางรางกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิต ตลอดจนผู้ที่ขาด

ประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวคอยให้การ

ก ากับดูแลหรือค าแนะน า